Drama Connecting People

Helsinki Seminar 10-11.6.2015


https://dramaconnectingpeople.wordpress.com/2015/09/28/drama-the-elderly-dcp-helsinki-june-10-11-2015

http://www.dotdot.fi/aktuellt/


Drama Connecting people är ett projekt där vuxenutbildare och konstnärer från institutioner, föreningar och organisationer från fyra europeiska länder samarbetar kring tillämpad drama med marginaliserade grupper. Experter, yrkesverksamma utvecklare av deltagande dramametoder och nybörjare arbetar tillsammans gränsöverskridande över organisationsformerna. Tanken med projektet är att dela erfarenheter, ge fortbildning och skapa nätverk mellan de olika länderna. 

Föreningen för Drama Och Teater – DOT r.f. är projektets samarbetspart i Finland. 

The University of Chester i Storbritannien, Moreno center i Estland och Bildungswerk fur Theater and Kultur i Tyskland är de andra europeiska samarbetsparterna. Länderna har olika bakgrund men står inför samma samhälleliga utmaningar idag. För att möta de lokala utmaningarna i varje land förenar projektet erfarna internationella dramaexperter med yrkesverksamma med erfarenhet av dramaarbete i marginaliserade grupper. För att försäkra vidareutvecklingen av dessa arbetsmetoder vill vi ge handledning och stöd för frilans- vuxenutbildare och konstnärer i utvecklandet av dessa specifika färdigheter för företagarskap och teamarbete.  

Övergripande mål för Drama Connecting People är att öka välmående och social inklusion i Europa både på den individuella, samhälleliga - och på den sociala nivån genom betoning på följande aktiviteter:

1. Spridning och vidareutveckling av metoder inom deltagande drama över de nationella och institutionella gränserna.

 2. Samarbete mellan de dramaverksamma och andra professionella som arbetar med olika marginaliserade grupper och institutioner.

3. Kompetensutveckling och institutionellt stöd för frilans-vuxenutbildare och konstnärer. 

I varje land organiseras ett seminarium eller konferens kring olika teman. I oktober 2013 organiserades ett seminarium i Chester i England med fokus på dramaarbete med den romska minoriteten i Storbritannien.
I år ordnas ett seminarium i Ida-Virumaa i Estland med dramaarbete kring temat social inklusion. I mars 2015 arrangeras ett seminarium i Hamm i Tyskland kring drama i språkinlärning och integration.

DOT organiserar ett seminarium i Helsingfors i juni 2015

DOT rf arrangerar ett seminarium med temat "drama i äldrevården". DOT och de tre andra organisationerna bakom projektet presenterar och ger praktiska exempel på dramaprojekt med seniorer inom äldrevården. Under seminariet presenteras också andra etablerade projekt och annan verksamhet som gjorts kring dramaarbete inom äldrevården. I seminariet kan alla som är intresserade av ämnet delta, t.ex. kulturarbetare, studeranden och vårdpersonal. Mera information om seminariet kommer hösten 2014.

Läs mer om Drama Connecting People här. 

Några anteckningar från DCP-träffar: