TILLÄMPAD DRAMA

 
Tillämpad drama (fi: soveltava draama/teatteri, eng. applied drama/theater) kombinerar genrer i deltagande och föreställande drama inom konstämnet teater. Det centrala i arbetet är undersökningen av ett tema eller ett fenomen genom användningen av teaterns och dramats formspråk och arbetssätt.  Temat undersöks genom att träda in i fiktionen, agera i fiktionen och genom att träda ut ur den och sedan granska händelserna utifrån.

Ledaren skapar ramarna inom vilka gruppen agerar tillsammans och skapar dramats världar.  I den gemensamt skapade fiktiva världen kan man arbeta aktivt med olika arbetssätt. Saker undersöks, man leker med dem, söker meningar och skapar nya betydelser för dem. Publiken eller deltagarna är inte utomstående utan en aktiv del av gruppen. De behandlade situationerna lever och förändras i enlighet med gruppens handling eller önskemål. I tillämpat drama är publiken och deras tankar i huvudrollen! 

Användningen av tillämpad drama har blivit mer allmänt inom socialt arbete, bildningsväsende och i företagsvärlden. Tillämpat drama omfattar till exempel publikarbete, museidrama, upplevelseturism, företagsskolning och psykologiska tillämpningar av drama.  Olika genrer är t ex: Processdrama, improvisationsteater, Teater i undervisningen TIU (Theatre in Education, TIE), performance, forumteater, digitalt drama, samfundsteater, rollspel och playbackteater. 

Denna utvidgning av teaterns arbetsfält ger fler arbetsmöjligheter för såväl freelancer som fria teatergrupper. Tillämpad drama använder sig av teaterns formspråk och arbetssätt till att undersöka ämnen som är svåra att undersöka och lösa på andra sätt.  

DOT r.f. är nu Teaterskolan DOT!

 

 

 

Från och med hösten 2018 är vi också Teaterskolan DOT och erbjuder grundläggande konstundervisning i teaterkonst enligt den allmänna lärokursen på svenska i Helsingfors.

Teaterskolan DOT uppehålls av Föreningen för Drama och Teater, DOT r.f. som är ett dramapedagogiskt kompetenscenter grundat 2006. DOT r.f. har en lång erfarenhet och bred verksamhet i olika sorters teaterpedagogiskt arbete. Vår verksamhet har tillämpad drama som utgångspunkt.

Vi vill erbjuda kvalitativ konstundervisning i teaterkonst på svenska i Helsingfors. Vi hoppas på en bättre jämställdhet inom konstformerna så att drama och teater också blir synliga i utbudet av konstundervisning på svenska. Vi vill utveckla och höja nivån på undervisningen i teaterkonst praktiskt och pedagogiskt så att alla svenskspråkiga barn i Helsingfors kan välja teater som en hobby i närmiljön som de kan utvecklas som individer i och som bär dem vidare ut i livet. 
Vår verksamhet har låg tröskel, inga inträdesprov eller förkunskaper behövs. Vi hoppas kunna hålla en relativt låg deltagaravgift så att alla intresserade har möjlighet att delta.

För bättre tillgänglighet och en geografisk spridning av undervisningen kommer den att ordnas på tre ställen i Helsingfors; på Busholmen i DOTs egna lokaler, på Luckan r.f i centrum och i Rastishuset i Nordsjö. Undervisningen startar hösten 2019. 

 

Grundläggande konstundervisning

Den grundläggande undervisning som ges inom olika konstarter är målinriktad och framskrider från nivå till nivå. Den är i första hand avsedd för barn och unga.
Den grundläggande konstundervisningens uppdrag är att ge eleverna möjligheter att studera konst långsiktigt, målmedvetet och i enlighet med sina egna intresseområden. Undervisningen främjar utvecklingen av ett förhållande till konst och ett livslångt intresse för en konstart. Undervisningen utvecklar det kunnande som är kännetecknande för konstarten och ger eleverna färdigheter att söka sig till yrkesutbildning och högskoleutbildning inom konstarten i fråga.

Teaterskolan DOT erbjuder grundläggande konstundervisning i teaterkonst enligt allmän lärokurs för barn och ungdomar i årskurs 1–9. Utöver detta ordnas även förberedande undervisning för barn under skolåldern. Utbildningen för vuxna består av fördjupande kurser i teaterkonst med varierande teman och pedagogiska inriktningar.

Den allmänna lärokursen i grundläggande konstundervisning har en beräknad omfattning av sammanlagt 500 timmar som består av 300 timmar gemensamma studier och 200 timmar temastudier. Undervisningen pågår regelbundet varje vecka under läsåret. Läsåret börjar i augusti och avslutas i maj. Undervisning på grundnivå erbjuds också som läger och kurser under skolornas lov.

Hösten 2019 planeras grundläggande konstundervisning för tre åldersgrupper + teaterkurser under skolornas lov och veckoslut. Planeringen av skolans verksamhet och infrastruktur (teaterskolans egna hemsidor och marknadsföring) pågår under våren 2019, anmälningar tas emot från och med april 2019 och undervisningen startar i augusti.

De planerade undervisningsgrupperna är:

Hos DOT på Busholmen 

  • Grundstudier 1: för 7 -9 åringar
  • ​Grundstudier 2: för 10-12 åringar

I Nordsjö måndagar 14.00 - 15.30 och 15.45 - 17.15

  • Grundstudier 1: för 7 -9 åringar
  • ​Grundstudier 2: för 10-12 åringar

På Luckan tisdagar klockan 15.30 - 17.45

  • Grundstudier 3: för 13-16 åringar

 

Mer information om konstskolan på vår nya hemsida www.teaterskolandot.fi

 

 

Teaterskolan har semester 1.7.19 - 1.8.2019 och läser därför e-posten mera sällan under sommaren men vi är tillbaka i början på augusti.

Glad sommar, vi hoppas att vi ses i augusti!