Att spränga gränser


Seminarium 25.8.2008 på Nationalmuseet

Att spränga gränser – Rajojen rikkominen

Tidsresor och arkivpedagogik, utgående från rikssprängningen 1808-09
Aikamatkoja ja arkistopedagogiikkaa, lähtökohtana Suomen sodan aika

Helsingissä 25.8. 2008 i Helsingfors

Plats: Finlands nationalmuseums auditorium, Mannerheimv. 34.
Paikka: Suomen kansallismuseon auditorio, Mannerheimintie 34.
Ingång från gatuplanet. Sisäänkäynti katutasolta.

Seminariet riktar sig till musei- och arkivpersonal, lärare, dramapedagoger, kulturarbetare och studerande. Föredragen och verkstäderna är tänkta att ge idéer och råd åt deltagarna om tillämpning av tidsresor och arkivpedagogik i deras eget arbete. Seminariets språk är svenska, men det går bra att tala finska enligt behov.

Seminaari on suunnattu museo- ja arkistoalan ammattilaisille, draamapedagogeille, opettajille, pedagogeille, kulttuurin parissa työskenteleville sekä alan opiskelijoille. Puheenvuorot ja työpajat tarjoavat ajatuksia ja ohjeistusta aikamatkojen ja arkistopedagogiikan käyttämisestä omassa työssä. Seminaarin kieli on ruotsi, mutta suomeakin on mahdollista käyttää.

Arkivpedagog Karin Sjöberg och museipedagog Britt-Marie Borgström från Sverige, delar med sig av erfarenheter och tankar kring tidsresor och arkivpedagogiskt arbete. Karin Sjöberg presenterar begreppet arkivpedagogik, hur det kan kopplas till skolan och läroplanen, samt den arkivpedagogiska verksamhet som bedrivs i Lund. Britt-Marie Borgström berättar om hur man leker till sig kulturhistorisk kunskap genom tidsresemetoden, som hon har utvecklat i Jamtli sedan början av 1980-talet.

Seminariet arrangeras av Helsingfors Kulturcentral- Helsingin kulttuuriasiankeskus, DOT r.f., Suomen kansallismuseo - Finlands nationalmuseum, Svenska Litteratursällskapet och Suomen museoliitto - Finlands museiförbund. Det stöds av Kulturfonden för Sverige och Finland. DOT r.f. (Drama Och Teater) är en organisation som arbetar med drama i museipedagogik och tidsresor, skolundervisning och fritidsverksamhet, publikarbete och föreställningar, samt i sektoröverskridande utvecklingsarbete.

Verkstäderna är interaktiva och diskuterande. Välj på förhand den verkstad du vill delta i. Antalet deltagare i verkstäderna är begränsat till 20. Ange reservverkstad i anmälningen! Det är även möjligt att delta enbart i förmiddagens föreläsningar.

Työpajat ovat vuorovaikutteisia ja keskustelevia. Ilmoita ilmoittautumisen yhteydessä mihin työpajaan haluat osallistua. Työpajojen osallistujamäärä on rajattu 20 henkilöön. Ilmoita myös varalle toinen työpaja. Voit myös osallistua vain aamupäivän luennoille.

PROGRAM - OHJELMA

9.00 Seminariet öppnas – Seminaari avataan
Ritva Wäre, överdirektör, Finlands nationalmuseum,
Marjut Lamminen, forskare, ordförande för seminariet, Finlands nationalmuseum

9.15 Tidsresan – lek och lärande i historisk kontext
Britt-Marie Borgström, museipedagog och förskollärare, Jamtli Sverige.
10.30 Kaffe

10.45 Arkiven – en pedagogisk resurs
Karin Sjöberg, arkivpedagog vid Skånes Arkivförbund i Sverige
12.00 Lunchpaus

13.00 Verkstäder
1. Arkivpedagogik i praktiken, Karin Sjöberg
2. Tidsresemetodik i praktiken, Britt-Marie Borgström
3. Levandegjord historia, Anne Sandström, dramapedagog, DOT r.f. Dramaverktyg för att levandegöra historia.
4. Puku – ajan kuva / Dräkten - en bild av sin tid, Sanna Pietilä, vestonom, DOT r.f.
Pukuhistoriaa ja roolien hahmottamista puvun sanattomien merkitysten avulla. Käytännön harjoituksissa annetaan tilaa sekä mielikuvitukselle että ”kädentaidoille”. / Dräkthistoria och skisser till karaktärer med hjälp av dräktens ordlösa budskap. Praktiska övningar ger spelrum för både fantasi och ”handarbete”.
5. Työpaja Vintti, Historiaa takaperin / Verkstaden Vintti, Historia baklänges, Hanna Palonen, biträdande forskare, Finlands nationalmuseum.
Suomen kansallismuseon uusin osa VINTTI on toiminnallinen näyttely, jossa voi tutustua Suomen historian ja kulttuurin keskeisiin ilmiöihin käyttämällä käsiä ja päätä. / Finlands nationalmuseums nyaste avdelning VINTTI presenterar en interaktiv utställning. I verkstaden VINTTI kan besökaren bekanta sig med Finlands historia och kultur med hjälp av både händer och huvud.
14.45 Kaffe

15.00 Sammanfattning och diskussion – Yhteenveto ja keskustelua
Vad har vi gjort, talat om och kommit till i verkstäderna?

15.45 Avslutning av seminariet – Seminaarin päätös
Nina Gran, specialplanerare Helsingfors stads kulturcentral

Seminariet är avgiftsfritt. Anmälan är bindande.
Seminaari on maksuton. Ilmoittautuminen on sitova.
Lunch ingår inte, men nära Nationalmuseum finns många trevliga lunchrestauranger.
Seminaariin ei sisälly lounasta, mutta Kansallismuseon lähistöllä sijaitsee monta mukavaa lounasravintolaa.

Anmälning
Bindande anmälningar senast 13.8.08 till Finlands museiförbund via anmälningsblankett på webbsidan www.museoliitto.fi, per e-post museoliitto@museoliitto.fi, med fax (09) 5841 1750 eller post Annegatan 16 B 50, 00120 Helsingfors.

Seminariedeltagande bekräftas per e-post ca en vecka före seminariet.

Ilmoittautuminen
Sitovat ilmoittautumiset kirjallisesti Suomen museoliittoon viimeistään 13.8.2008 Museoliiton verkkosivuilla www.museoliitto.fi olevalla ilmoittautumislomakkeella, sähköpostitse museoliitto@museoliitto.fi, faksilla (09) 5841 1750 tai postitse Annankatu 16 B 50, 00120 Helsinki.

Noin viikkoa ennen seminaaria ilmoittautuneille lähetetään vahvistus osallistumisesta.


Se karta: http://www.nba.fi/sv/kontaktuppgifter_karta
Kartta: http://www.nba.fi/fi/skm_yhteystiedot_yleiskartta


Mera information: Finlands nationalmuseum, biträdande forskare Eva Ahl
eva.ahl@nba.fi 09-4050 9553.
Tiedustelut: Suomen kansallismuseo, apulaistutkija Eva Ahl
eva.ahl@nba.fi 09-4050 9553.


Litteratur - Kirjallisuutta:

Borgström, Britt-Marie: Tidsresan – Lek och fantasi som pedagogisk metod. 2003.
Sjöberg, Karin: Krumelurer i arkiven – en pedagogisk resurs. 2007.

Länkar - Linkkejä:

Britt-Marie Borgström, Jamtli: http://www.jamtli.com/5470.forskoleprogram_och_tidsresor.html
Karin Sjöberg, Skånes Arkivförbund: http://www.skanearkiv.org/